Hệ thống cơ sở dữ liệu dân tộc tỉnh Kon Tum

06-03-2022 14:54:34 GMT+7

Hệ thống cơ sở dữ liệu dân tộc tỉnh Kon Tum mang mục đích thu thập thông tin, số liệu phản ánh thực trạng tình hình dân số và chất lượng dân số, phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, tình hình sản xuất, thu nhập và chi tiêu, nghèo đói, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống, phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tình hình tôn giáo, di cư tự do, khiếu kiện, an ninh nông thôn… của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

1. Đặc điểm nổi bật

- Chức năng quản lý chỉ tiêu

- Chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu công tác dân tộc

- Chức năng quản lý danh mục

- Chức năng quản lý nhập liệu

- Chức năng khai thác báo cáo

2. Ưu điểm hệ thống

- Tạo lập kho dữ liệu số tập trung

   + Giảm thiểu công tác bảo quản, lưu trữ tài liệu truyền thống

   + Tăng cường khả năng quản lý, truy xuất, khai thác, chia sẻ

   + Tiết kiệm chi phí nhân sự, vận hành

-  Nâng cao khả năng bảo mật, an toàn dữ liệu

   + Khi các CSDL được xây dựng theo cùng 1 hệ thống các tiêu chuẩn và ràng buộc sẽ nâng cao khả năng bảo mật, đảm bảo an ninh thông tin.

-  Hạt nhân trong cách mạng 4.0 và xu hướng chuyển đổi số

   + Xây dựng CSDL số hóa là nền tảng trong việc vận hành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xu hướng chuyển đổi số trong Doanh nghiệp và Chính phủ.

3. Đối tượng sử dụng

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Hiểu được quy trình, nghiệp vụ của Hệ thống, thao tác thuần thục trong quá trình sử dụng hệ thống để nhập liệu các số liệu báo cáo, phiếu điều tra, theo dõi tình trạng của các báo cáo đã nhập trên hệ thống....

- Đối với các cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và cán bộ, công chức Phòng Dân tộc: Hiểu được quy trình, nghiệp vụ của Hệ thống, thao tác thuần thục trong quá trình sử dụng hệ thống để xem xét các báo cáo từ cấp xã gửi lên, từ chối hoặc phê duyệt báo cáo gửi lên Ban Dân tộc tỉnh, theo dõi tình trạng của các báo cáo đã duyệt hoặc từ chối,...

- Đối với các cán bộ, công chức thuộc Lãnh đạo cấp tỉnh: Hiểu được quy trình, nghiệp vụ của Hệ thống, thao tác thuần thục trong quá trình sử dụng hệ thống để xem xét các báo cáo từ các huyện, thành phố gửi lên, từ chối hoặc phê duyệt báo cáo đã được chọn,…

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000