Hệ thống thông tin quản lý Thanh tra - Kiểm tra

06-03-2022 09:25:17 GMT+7

Là phần mềm được sinh ra nhằm giải quyết việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị sẽ được kiểm soát, xử lý trùng lặp, giảm thiểu thời gian rà soát, phê duyệt của cán bộ làm công tác kế hoạch, tổng hợp; Thuận tiện cho Lãnh đạo trong công tác quản lý, theo dõi tiến độ, số liệu báo cáo và tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

1. Tính năng hệ thống

STT

Tên chức năng

Đối tượng sử dụng

Mô tả chi tiết

I

Hệ thống chung

1

Đăng nhập hệ thống

Tất cả người dùng

- Đăng nhập hệ thống.

- Đặt lại mật khẩu

2

Thay đổi thông tin cá nhân

Tất cả người dùng

- Thay đổi thông tin cá nhân

II

Quản trị hệ thống

1

Thêm mới, cập nhật, xóa danh mục

Quản trị hệ thống

- Danh mục đối tượng thanh tra.

- Danh mục lĩnh vực thanh tra hành chính.

- Danh mục lĩnh vực thanh tra chuyên ngành.

- Danh mục ngày nghỉ lễ/làm bù.

- Danh mục quyền sử dụng.

- Danh mục người dùng.

- Danh mục đơn vị.

- Danh mục dân tộc.

- Danh mục tôn giáo.

- Danh mục chức vụ.

2

Phân quyền sử dụng

Quản trị hệ thống

- Phân quyền cho từng người dùng các quyền tương ứng vai trò, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

3

Thiết lập menu hệ thống

Quản trị hệ thống

- Các quyền của người dùng sẽ phân phân các menu tương ứng để thao tác theo các nghiệp vụ cụ thể.

4

Phân người dùng vào các đơn vị/phòng ban cụ thể

Quản trị hệ thống

- Phân quyền người dùng vào các đơn vị phòng ban tương ứng.

III

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

1

Hạn lập kế hoạch thanh/kiểm tra

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

- Tạo ra hạn lập kế hoạch thanh/kiểm tra trong năm.

2

Lập kế hoạch thanh tra hành chính

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

- Cho phép người dùng lập kế hoạch nội dung thanh/kiểm tra bao gồm nhiều tiêu chí như: Năm thực hiện, thời hạn thanh tra, lĩnh vực thanh tra, nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra...

- Cung cấp tính năng kiểm tra trùng lặp đối tượng bị thanh tra/kiểm tra ngay trong lúc lập kế hoạch thanh tra.

3

Lập kế hoạch thanh tra chuyên ngành

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

4

Lập kế hoạch thanh tra độc lập

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

5

Lập kế hoạch thanh liên ngành

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

6

Lập kế hoạch kiểm tra chuyên ngành

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

7

Lập kế hoạch kiểm tra liên ngành

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

8

Phê duyệt kế hoạch thanh/kiểm tra năm

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

- Cung cấp tính năng cho phép phê duyệt kế hoạch thanh/kiểm tra, cập nhật quyết định đã ban hành, phân công cho phòng/cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện.

9

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

IV

Thực hiện thanh/kiểm tra

1

Cập nhật tiến độ các cuộc thanh/kiểm tra

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

- Cung cấp tính năng cho phép lãnh đạo/chuyên viên có thể theo dõi tiến độ, cập nhật được kết quả các cuộc thanh/kiểm tra.

2

Theo dõi thực hiện sau thanh tra

Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên được giao nhiệm vụ

- Cung cấp tính năng cho phép lãnh đạo/chuyên viên có thể theo dõi tiến độ, cập nhật được kết luận thanh tra.

V

Báo cáo thống kê

1

Tổng hợp kế hoạch thanh /kiểm tra

Người dùng được phân quyền sử dụng

 

 

 

 

 

- Cung cấp các biểu mẫu tổng hợp kết quả thanh/kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn.

2

Tình hình thực hiện thanh /kiểm tra

Người dùng được phân quyền sử dụng

3

Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính

Người dùng được phân quyền sử dụng

4

Tổng hợp kết quả thanh/kiểm tra chuyên ngành

Người dùng được phân quyền sử dụng

5

Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề

Người dùng được phân quyền sử dụng

6

Tổng hợp kết quả thanh tra đầu tư xây dựng

Người dùng được phân quyền sử dụng

7

Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực đất đai

Người dùng được phân quyền sử dụng

8

Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài chính

Người dùng được phân quyền sử dụng

2. Lợi ích

- Xây dựng hệ thống làm việc online tập trung trên môi trường mạng, dễ dàng cập nhật số liệu mọi lúc, mọi nơi.

- Thay thế việc sử dụng các phương pháp thủ công trong công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi, lưu trữ và xử lý số liệu như:

   + Việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị sẽ được kiểm soát, xử lý trùng lặp, giảm thiểu thời gian rà soát, phê duyệt của cán bộ làm công tác kế hoạch, tổng hợp.

   + Thuận tiện trong công tác quản lý, theo dõi tiến độ, số liệu báo cáo và cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

   + Cung cấp giải pháp để trích xuất dữ liệu theo các biểu mẫu đúng quy định của Thanh tra chính phủ.

Chăm sóc khách hàng : 0260 800126
Báo hỏng máy : 0260 119
Dịch vụ giải đáp : 0260 1080