Kiểm định chất lượng giáo dục

06-04-2022 14:17:48 GMT+7

Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục để tin học hóa và hỗ trợ quản lý quá trình kiểm định chất lượng giáo dục, hỗ trợ đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo thông qua các thủ tục hồ sơ, tiêu chí… theo hình thức trực tuyến.

1. Lợi ích

- Tin học hóa quá trình kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp trường đến cấp sở giáo dục

- Xác định cơ sở giáo dục đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường

- Công khai dữ liệu về tình trạng chất lượng trường học cho các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường trung học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

2. Ưu điểm

- Thông báo nhắc việc: Cung cấp chức năng Thông báo nhắc việc đến các cấp Trường, Phòng, Sở khi có đăng ký Đánh giá ngoài mới

- Thống kê báo cáo: Cung cấp các Thống kê báo cáo, biểu đồ trực quan, hỗ trợ người quản lý đánh giá được chất lượng hiện tại của đơn vị mình

- Phân quyền: Lập nhóm, phân quyền cụ thể, bảo mật cao đến từng cá nhân trong Hội đồng Tự đánh giá và Đánh giá ngoài

- Đồng bộ dữ liệu: Đồng bộ dữ liệu của hệ thống vnedu hệ thống KĐCL nhanh chóng, chính xác.

- Thư viện dữ liệu mẫu: Cung cấp dữ liệu mẫu là các hồ sơ mà các đơn vị đã Kiểm định thành công trên cả nước, để các trường lần đầu thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng có thể hình dung cách làm.

3. Đối tượng sử dụng

- Tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện quá trình tự đánh giá.

- Tất cả các phòng giáo dục tham gia hỗ trợ hồ sơ, kiểm tra hồ sơ cho các cơ sở giáo dục trong quá trình tự đánh giá

- Tất cả sở giáo dục tham gia vào quá trình đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000