Hệ thống Thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số DTI

02-11-2023 16:09:20 GMT+7

Hệ thống Phần mềm đánh giá mức độ chuyển đổi số ” được xây dựng nhằm mục tiêu giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh có cái nhìn toàn cảnh của bức tranh Chuyển đổi số từ đó kịp thời nắm bắt để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh; Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban ngành có liên quan; UBND Xã/ Phường; UBND Huyện/ Thành phố đối với hoạt động cải thiện Chỉ số chuyển đổi số của Tỉnh.

1. Giới thiệu

Hệ thống “Thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số” được xây dựng nhằm mục tiêu giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh có cái nhìn toàn cảnh của bức tranh Chuyển đổi số từ đó kịp thời nắm bắt để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh; Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban ngành có liên quan; UBND Xã/ Phường; UBND Huyện/ Thành phố đối với hoạt động cải thiện Chỉ số chuyển đổi số của Tỉnh.

2. Tính năng hệ thống

- Tính năng Chung:

+ Trang chủ

+ Bảng xếp hạng chuyển đổi số

- Tính năng dành cho đơn vị đánh giá

+ Nhập báo cáo

+ Ký số báo cáo

+ Xem báo cáo đã được ký số

+ Xuất báo cáo ra tệp tin excel

+ Gửi báo cáo

+ Nhập báo cáo lại

+ Gửi báo cáo lại

+ Xem tài liệu hướng dẫn đánh giá

- Tính năng dành cho đơn vị thẩm định

+ Thẩm định kết quả báo cáo

+ Xem báo cáo đã ký số của đơn vị

+ Xuất báo cáo ra tập tin excel

+ Trả lại kết quả cho đơn vị

+ Thẩm định kết quả báo cáo lại

+ Duyệt kết quả cho đơn vị

+ Công bố kết quả cho đơn vị

+ Xem tài liệu hướng dẫn thẩm định

- Tính năng Quản trị hệ thống:

+ Quản lý chức năng

+ Quản lý đơn vị

+ Quản lý tài khoản

+ Danh mục năm khảo sát

+ Thiết lập đợt đánh giá

+ Thiết lập bộ tiêu chí

+ Thiết lập lĩnh vực thành phần

+ Thiết lập các tiêu chí thành phần

+ Thiết lập quy trình chấm điểm

+ Phân quyền thẩm định theo đơn vị cho bộ tiêu chí

+ Cập nhật thông báo cho bộ tiêu chí

+ Cập nhật thười gian đánh giá cho bộ tiêu chí

+ Cập nhật thời gian thẩm định

+ Nhân bản bộ tiêu chí

+ Thống kê thứ hạng

+ Thống kê kết quả

+ Quản lý tài liệu hướng dẫn

3. Lợi ích

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của Tỉnh.

Giúp Sở Thông tin và truyền thông giao và theo dõi, đánh giá, thẩm định, công khai được các bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho các đơn vị một cách có hệ thống.

Các đơn vị Sở ban ngành, UBND Xã,phường; UBND Huyện/Thành phố;… có thể tự đánh giá, theo dõi được chỉ số chuyển đổi số của đơn vị, từ đó có kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số của đơn vị một cách nhanh chóng tiện lợi, tiết kiệm được thời gian, công sức tổng hợp số liệu.

Công khai cho người dân, doanh nghiệp nắm được tình hình chuyển đổi số của Tỉnh, giúp nâng cao năng suất lao động , chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban ngành có liên quan đối với hoạt động cải thiện Chỉ số chuyển đổi số của Tỉnh

3. Đối tượng khách hàng sử dụng:

Sở Thông tin và truyền thông, UBND Huyện/ thành phố, UBND Xã/Phường

4. Giá cước thuê dịch vụ

TT

Nội Dung  Hình thức Giá cước (đồng/năm)
1 Cấp tỉnh(Quản lý chung) 700,000 700,000
2 Sở ngành; cấp huyện 300,000 9,000,000
3 Cấp xã 150,000 15,300,000
4 Tổng   25,000,000

Ghi chú:

- Chi phí trên đã bao gồm: 10% VAT; Chi phí hạ tầng lưu trữ dữ liệu; Chi phí cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm.

- Chi phí trên chưa bao gồm: Chi phí hạ tầng truyền dẫn của khách hàng; Tin nhắn SMSBrandname (nếu có).

5. Thông tin liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Kon Tum

Điện thoại: 02603.958789

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000