Hệ thống giải đáp thông tin cho tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum - VNPT Smartbot

03-16-2023 16:58:18 GMT+7

Nền tảng VNPT Smartbot cho phép xây dựng kịch bản trò chuyện tự động với người dân và doanh nghiệp mà không cần lập trình; tạo ngữ cảnh để tối ưu hóa cuộc trò chuyện; hệ thống sẽ tự động được đào tạo theo dữ liệu yêu cầu, tra cứu của người dân, doanh nghiệp một cách đơn giản, thân thiện nhất. VNPT Smartbot sẵn sàng kết nối linh hoạt để trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh làm nguồn dữ liệu để sử dụng.

1. Công nghệ phát triển

- Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên - NLP. Với nhiều model AI trích xuất đối tượng để xác định Ý định, xử lý chuyên sâu ngôn ngữ, phân tích câu, cụm từ, từ đồng nghĩa, từ lóng, từ viết tắt, sai chính tả, … từ đó xác định được mục đích của khách hàng để đưa ra phản hồi chính xác như:

+ Model AI phân loại ý định (Intent Classification).

+ Model AI bóc tách thực thể (Entity Extraction).

+ Model AI chuẩn hóa dấu câu (Accent Correction).

+ Model AI truy cuất Q&A (Question & Answer).

+ Model AI chuẩn hóa ngôn ngữ viết (Text Correction).

- Sử dụng công nghệ scrapy, selenium để tăng tốc độ và khối lượng quét dữ liệu nhằm cung cấp đầu vào cho các model AI.

2. Tính năng hệ thống

- Model AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên

+ Model AI Intent Classification

+ Model AI Entity Extraction

+ Model AI Accent Corector

+ Model AI Question & answering

+ Model AI Text Correction

- Quản lý tài khoản

+ Đăng ký tài khoản

+ Quên mật khẩu

+ Đăng nhập

+ Đổi mật khẩu

+ Đăng xuất

- Quản lý bot

+ Tạo bot trống

+ Tạo bot từ template

+ Xem danh sách bot sở hữu

+ Xem danh sách bot được cấp quyền quản trị

+ Nhân bản bot

+ Xóa bot

+ Chỉnh sửa thông tin bot

+ Chuyển đổi tùy biến giữa các bot

- Quản lý ý định

+ Xem danh sách ý định

+ Tìm kiếm ý định

+ Thêm mới ý định

+ Thêm mới ý định từ file excel

+ Tải file mẫu ý định

+ Kết xuất danh sách ý định

+ Xóa 1 ý định

+ Xóa nhiều ý định

+ Chỉnh sửa tên ý định

+ Xem danh sách câu mẫu của ý định

+ Tìm kiếm câu mẫu của ý định

+ Thêm mới câu mẫu cho ý định

+ Xóa 1 câu mẫu của ý định

+ Xóa nhiều câu mẫu của ý định

+ Cài đặt từ khóa trên câu mẫu

- Quản lý thực thể

+ Xem danh sách thực thể hệ thống

+ Xem danh sách thực thể người dùng

+ Tìm kiếm thực thể

+ Thêm mới thực thể

+ Thêm mới thực thể từ file excel

+ Tải file mẫu thực thể

+ Kết xuất danh sách thực thể người dùng

+ Xóa 1 thực thể

+ Xóa nhiều thực thể

+ Chỉnh sửa tên thực thể

+ Xem danh sách giá trị và từ đồng nghĩa của thực thể

+ Xem danh sách câu mẫu có thực thể

+ Thêm mới giá trị, từ đồng nghĩa cho thực thể

+ Chỉnh sửa giá trị, từ đồng nghĩa của thực thể

+ Xóa 1 giá trị của thực thể

+ Xóa nhiều giá trị của thực thể

+ Tìm kiếm giá trị của thực thể

+ Tìm kiếm từ đồng nghĩa của thực thể

- Quản lý kịch bản

+ Xem cây kịch bản

+ Thu gọn, mở rộng cây kịch bản

+ Tạo bước lớn

+ Tạo bước con

+ Nhân bản bước

+ Xóa bước

+ Di chuyển bước

+ Chỉnh sửa tên bước

+ Tạo mới ý định để gán vào bước

+ Chọn ý định có sẵn để gán vào bước

+ Thêm câu mẫu cho ý định đã gán vào bước

+ Xóa câu mẫu của ý định đã gán vào bước

+ Tạo phản hồi với thẻ văn bản và nút

+ Tạo phản hồi với thẻ hình ảnh và nút

+ Tạo phản hồi với thẻ slide ảnh và nút

+ Tạo phản hồi với thẻ đặt câu hỏi

+ Tạo phản hồi với thẻ đi đến bước

+ Tạo phản hồi với thẻ trả lời nhanh và nút

+ Tạo phản hồi với thẻ API

+ Tạo phản hồi với thẻ biến

+ Thêm mới biến

+ Gán biến vào thực thể

+ Chỉnh sửa thực thể cho biến

+ Xóa biến

+ Xem danh sách biến

+ Tìm kiếm biến

+ Tạo điều kiện hiển thị thẻ phản hồi

+ Nhân bản thẻ

+ Xóa thẻ

+ Di chuyển vị trí thẻ

- Huấn luyện dữ liệu

+ Huấn luyện dữ liệu kịch bản

+ Huấn luyện dữ liệu ý định

+ Huấn luyện dữ liệu thực thể

+ Huấn luyện dữ liệu chat

+ Xem danh sách dữ liệu chat

+ Tìm kiếm thông tin dữ liệu chat

+ Cập nhật ý định cho từng câu chat

+ Xóa 1 câu chat

+ Xóa nhiều câu chat

+ Lưu cập nhật ý định của 1 câu chat

+ Lưu cập nhật ý định của nhiều câu chat

+ Đi đến cuộc hội thoại của từng câu chat

+ Xem danh sách lịch sử test NLP

+ Tìm kiếm lịch sử test NLP

+ Xem chi tiết kết quả test NLP của từng file

+ Xem chi tiết câu sai ý định của từng file

+ Xóa 1 file test NLP

+ Xóa nhiều file test NLP

+ Tải file mẫu test NLP

+ Nhập dữ liệu test NLP

+ Xem thống kê kết quả test NLP của từng file

+ Export kết quả test NLP của từng file

- Quản lý lịch sử chat

+ Xem danh sách lịch sử chat

+ Tìm kiếm lịch sử chat

+ Lưu bộ lọc tìm kiếm

+ Xem chi tiết lịch sử chat

+ Xem thông tin chi tiết tài khoản

+ Tạo ghi chú cho tài khoản

+ Quản lý log

+ Xem danh sách lịch sử hoạt động

+ Tìm kiếm lịch sử hoạt động

+ Kết xuất dữ liệu lịch sử hoạt động

- Thống kê

+ Thống kê khách hàng

+ Thống kê request trên các nền tảng

+ Thông kê mật độ request

+ Thống kê tin nhắn theo kịch bản

+ Kết xuất dữ liệu thống kê tin nhắn theo kịch bản

+ Thống kê tin nhắn theo kết quả nhận diện

+ Thống kê top ý định có lượng tin nhắn nhiều nhất

- Cài đặt bot - Cài đặt chung

+ Xem thông tin bot

+ Xem token bot

+ Sao chép token bot

+ Cài đặt ngưỡng tin cậy

+ Cài đặt đề xuất ý định

+ Cài đặt bot - Cài đặt thẻ API

- Xem danh sách thẻ API

+ Thêm mới thẻ API

+ Chỉnh sửa thông tin thẻ API

+ Xóa thẻ API

- Cài đặt bot - Quản lý phiên bản

+ Xem danh sách phiên bản

+ Tìm kiếm phiên bản

+ Tạo mới phiên bản thủ công

+ Tạo mới phiên bản tự động

+ Chỉnh sửa thông tin phiên bản

+ Khôi phục phiên bản

+ Xóa 1 phiên bản

+ Xóa nhiều phiên bản

- Cài đặt bot - Phân quyền

+ Xem danh sách phân quyền

+ Tìm kiếm thông tin phân quyền

+ Thêm mới thành viên

+ Chỉnh sửa thông tin thành viên

+ Xem chi tiết thông tin thành viên

+ Xóa quyền truy cập của 1 thành viên

+ Xóa quyền truy cập của nhiều thành viên

+ Chuyển quyền sở hữu bot

- Test bot

+ Test phản hồi

Quản lý tài khoản - Bảng điều khiển

+ Quản lý thông tin gói cước đăng ký

+ Xem chi tiết thông tin lỗi Client

- Quản lý tài khoản - Gói cước

+ Xem chi tiết gói cước

+ Cảnh báo sắp hết hạn

+ Thông báo sắp hết lượt request

+ Gia hạn gói cước

+ Nâng cấp gói cước

+ Thêm bot active

+ Nhập thông tin xuất hóa đơn

+ Thanh toán gói cước

- Quản lý tài khoản - Lịch sử thanh toán

+ Xem danh sách lịch sử thanh toán

+ Tìm kiếm lịch sử thanh toán

3. Lợi ích mang lại

- Hình thành nền tảng tự động phục vụ giải đáp thông tin, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện các TTHC, DVCTT áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình xử lý thông tin giúp tiết giảm nhân lực, tiết kiệm thời gian.

- Xây dựng kịch bản trò chuyện tự động với người dân và doanh nghiệp mà không cần lập trình; tạo ngữ cảnh để tối ưu hóa cuộc trò chuyện; hệ thống sẽ tự động được đào tạo theo dữ liệu yêu cầu, tra cứu của người dân, doanh nghiệp một cách đơn giản, thân thiện nhất; Sẵn sàng kết nối linh hoạt để trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành  hính tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh làm nguồn dữ liệu để sử dụng.

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin của các cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và giảm thiểu sự tương tác trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ nhà nước.

- Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, là cơ sở để đánh giá chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

4. Đối tượng sử dụng

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; các Sở ban ngành; UBND các huyện/ thành phố; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

5. Gói cước

 

Ghi chú:

- “Request” là đơn vị sản lượng của dịch vụ, được định nghĩa là 01 lần phản hồi của hệ thống VNPT Smartbot trả về cho khách hàng khi khách hàng giao tiếp với bot trên kênh tích hợp với VNPT Smartbot .

- Một phản hồi của VNPT Smartbot có thể là một hoặc nhiều thẻ phản hồi dạng văn bản, hình ảnh, slide ảnh, câu hỏi, API... tùy thuộc vào kịch bản được xây dựng trên platform của VNPT Smartbot.

- Giá chưa bao gồm chi phí: (1) Tích hợp sản phẩm với các phần mềm khác, cài đặt, đào tạo; (2) Tùy chỉnh các chức năng đang có, phát triển các chức năng mới; (3) Chuyển đổi dữ liệu; (4) Tùy chỉnh giao diện chatbot trên website tích hợp (không bao gồm VNPT 1022), (5) Thuê chuyên gia đào tạo bổ sung, hỗ trợ xây dựng bot bao gồm kiểm tra lỗi kịch bản, review kịch bản cho khách hàng, xây dựng kịch bản và training data, phân tích yêu cầu, thiết kế kịch bản chuyên sâu (không bao gồm các nội dung đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng chung cho sản phẩm dịch vụ), (7) Phí sử dụng SDK trợ lý ảo.

6. Thông tin liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Kon Tum

Điện thoại: 02603.958789

 

Tin mới hơn

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000