Hệ thống quản lý thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

11-21-2023 15:56:13 GMT+7

Hệ thống quản lý thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum là hệ thống được ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc, nâng cấp chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, dữ liệu được số hóa đồng bộ. Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá về số hóa dữ liệu tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

1. Giới thiệu

Hệ thống quản lý thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum là hệ thống được ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc, nâng cấp chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, dữ liệu được số hóa đồng bộ. Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá về số hóa dữ liệu tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Tính năng hệ thống

I. Chức năng dùng chung

1. Đăng nhập hệ thống   

- Tất cả người dùng có thể đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp

2. Thay đổi thông tin cá nhân   

- Tất cả người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân

II. Quản trị hệ thống

1. Quản lý vai trò người dùng  

- Quản trị có thể xem danh sách vai trò người dùng

- Tìm kiếm vai trò theo tên đầy đủ

- Thêm mới vai trò; đổi tên vai trò

- Gán quyền cho vai trò

- Xem người dùng thuộc 1 vai trò

- Bỏ người dùng khỏi vai trò

- Xóa vai trò

2. Quản trị danh mục     

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục đối tượng thanh tra

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục lĩnh vực thanh tra chuyên ngành

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục ngày nghỉ lễ/làm bù

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục quyền sử dụng

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục người dùng

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục đơn vị

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục dân tộc

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục tôn giáo

- Thêm, xóa, cập nhật Danh mục chức vụ

3. Quản trị người sử dụng        

- Thêm mới người dùng

- Xem danh sách người dùng

- Thay đổi mật khẩu người dùng

- Gán vai trò cho người dùng

- Xem vai trò người dùng

- Chỉnh sửa hồ sơ của người dùng

- Lọc người dùng theo Domain

- Xóa người dùng

III. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

1. Hạn lập kế hoạch thanh/kiểm tra    

- Tạo ra hạn lập kế hoạch thanh/kiểm tra trong năm

2. Lập kế hoạch thanh tra chuyên ngành      

- Cho phép người dùng lập kế hoạch nội dung thanh tra chuyên ngành

- Cho phép người dùng chỉnh sửa kế hoạch nội dung thanh tra chuyên ngành

- Cho phép người dùng xóa kế hoạch nội dung thanh tra chuyên ngành

- Cho phép người dùng kiểm tra trùng lặp kế hoạch nội dung thanh tra chuyên ngành

3. Lập kế hoạch thanh tra độc lập      

- Cho phép người dùng lập kế hoạch nội dung thanh tra độc lập

- Cho phép người dùng chỉnh sửa kế hoạch nội dung thanh tra độc lập

- Cho phép người dùng xóa kế hoạch nội dung thanh tra độc lập

- Cho phép người dùng kiểm tra trùng lặp kế hoạch nội dung thanh tra độc lập

4. Lập kế hoạch thanh liên ngành      

- Cho phép người dùng lập kế hoạch nội dung thanh tra liên ngành

- Cho phép người dùng chỉnh sửa kế hoạch nội dung thanh tra liên ngành

- Cho phép người dùng xóa kế hoạch nội dung thanh tra liên ngành

- Cho phép người dùng kiểm tra trùng lặp kế hoạch nội dung thanh tra liên ngành

5. Lập kế hoạch kiểm tra chuyên ngành       

- Cho phép người dùng lập kế hoạch nội dung kiểm tra tra chuyên ngành

- Cho phép người dùng chỉnh sửa kế hoạch nội dung kiểm tra tra chuyên ngành

- Cho phép người dùng xóa kế hoạch nội dung kiểm tra tra chuyên ngành

- Cho phép người dùng kiểm tra trùng lặp kế hoạch nội dung kiểm tra tra chuyên ngành

6. Lập kế hoạch kiểm tra liên ngành  

- Cho phép người dùng lập kế hoạch nội dung kiểm tra liên ngành

- Cho phép người dùng chỉnh sửa kế hoạch nội dungkiểm tra liên ngành

- Cho phép người dùng xóa kế hoạch nội dung kiểm tra liên ngành

- Cho phép người dùng kiểm tra trùng lặp kế hoạch nội dung kiểm tra liên ngành

7. Phê duyệt kế hoạch thanh/kiểm tra năm

- Cho phép phê duyệt kế hoạch thanh/kiểm tra năm

- Cho phép cập nhật quyết định đã ban hành năm

- Cho phép phân công cho phòng/cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện năm

8. Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành       

- Cho phép phê duyệt kế hoạch thanh/kiểm tra liên ngành

- Cho phép cập nhật quyết định đã ban hành liên ngành

- Cho phép phân công cho phòng/cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện liên ngành

IV. Thực hiện thanh/kiểm tra

1. Cập nhật tiến độ các cuộc thanh tra

- Cho phép lãnh đạo/chuyên viên có thể theo dõi tiến độ, cập nhật được kết quả các cuộc thanh tra

2. Cập nhật tiến độ các cuộc kiểm tra 

- Cho phép lãnh đạo/chuyên viên có thể theo dõi tiến độ, cập nhật được kết quả các cuộc kiểm tra

3. Theo dõi thực hiện sau thanh tra    

- Cho phép lãnh đạo/chuyên viên có thể theo dõi tiến độ, cập nhật được kết luận thanh tra

V. Báo cáo thống kê

1. Tổng hợp kế hoạch thanh /kiểm tra

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kế hoạch thanh tra

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kế hoạch kiểm tra

2. Tình hình thực hiện thanh /kiểm tra

- Cho phép xuất báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra

- Cho phép xuất báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiểm tra

3. Tổng hợp kết quả thanh/kiểm tra chuyên ngành 

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên ngành

4. Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề      

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp thanh tra chuyên đề

5. Tổng hợp kết quả thanh tra đầu tư xây dựng      

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra đầu tư xây dựng

6. Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực đất đai        

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực đất đai

7. Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài chính     

- Cho phép xuất báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài chính

VI. Liên thông chia sẻ dữ liệu qua LGSP

1. API Chia sẻ dữ liệu số cuộc thanh tra/kiểm tra doanh nghiệp

- Cung cấp API cho phép chia sẻ dữ liệu số cuộc thanhtra/kiểm tra doanh nghiệp

2. API Chia sẻ dữ liệu tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra doanh nghiệp      

- Cung cấp API cho phép chia sẻ dữ liệu tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra doanh nghiệp

3. API Chia sẻ dữ liệu tình hình thanh tra/kiểm tra doanh nghiệp        

- Cung cấp API chia sẻ dữ liệu tình hình thanh tra/kiểm tra doanh nghiệp

3. Đặc tính của hệ thống

- Hệ thống chạy Online trên nền tảng Web, có App chạy trên Mobile.

- Khả năng truy cập và hiển thị tốt trên mọi thiết bị với các kích thước màn hình khác nhau.

- Khả năng mở rộng: Triển khai tất cả mô hình tổ chức khác nhau, không giới hạn số lượng phân cấp.

- Kết nối liên thông và truyền dẫn dữ liệu theo chuẩn định dạng dữ liệu edXML.

4. Lợi ích

+ Xây dựng hệ thống làm việc online tập trung trên môi trường mạng, dễ dàng cập nhật số liệu mọi lúc, mọi nơi.

+ Thay thế việc sử dụng các phương pháp thủ công trong công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi, lưu trữ và xử lý số liệu như:

+ Việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị sẽ được kiểm soát, xử lý trùng lặp, giảm thiểu thời gian rà soát, phê duyệt của cán bộ làm công tác kế hoạch, tổng hợp.

+ Thuận tiện trong công tác quản lý, theo dõi tiến độ, số liệu báo cáo và cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

+ Cung cấp giải pháp để trích xuất dữ liệu theo các biểu mẫu đúng quy định của Thanh tra chính phủ.

5. Giá cước thuê dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

STT

Gói cước

ĐVT

Giá cước

(đồng/năm)

1

Gói cước

Gói

196.300.000 đồng

Lưu ý:

- Giá cước trên: Đã bao gồm thuế VAT (10%).

- Giá cước không bao gồm: (1) Chi phí triển khai; (2) Chi phí hạ tầng truyền dẫn của khách hàng; (3) Chi phí tại địa bàn (Khảo sát, lắp đặt, …) của khách hàng; (4) SMS Brandname; (5) Thiết kế, tùy chỉnh, phát triển chức năng mới theo yêu cầu của khách hàng; (6) Chuyển đổi dữ liệu; (7) Mã nguồn; (8) Cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm khác.

6. Thông tin liên hệ

Trung tâm CNTT – Viễn thông Kon Tum

Điện thoại: 02603.833.293

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000