I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
 

II. BAN GIÁM ĐỐC VNPT KON TUM

1. Ông Nguyễn Thái Hòa  - Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Giám đốc VNPT Kon Tum
2. Ông Lê Quốc Đạt - Phó Giám đốc VNPT Kon Tum, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Kon Tum
3. Ông Trương Nhật Linh - Phó Giám đốc VNPT Kon Tum
4. Ông Võ Bằng Giang - Phó Giám đốc VNPT Kon Tum
Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000