Hệ thống phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

02-23-2023 10:49:44 GMT+7

Hệ thống “Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực” được xây dựng nhằm mục đích giúp Sở Tư pháp quản lý hồ sơ, hợp đồng giao dịch về công chứng, chứng thực trên môi trường điện tử, tránh việc trùng lắp trong các hoạt động động công chứng, chứng thực từ đó tăng tính minh bạch của hồ sơ, hợp đồng giao dịch trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp; Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các UBND Huyện/Thành phố; UBND Xã/Phường/Thị trấn và các tổ chức hành nghề công chứng đối với hoạt động công chứng, chứng thực.

1. Tính năng hệ thống

- Xác thực người dùng

+ Đăng nhập hệ thống

+ Đăng xuất hệ thống

- Trang chủ

+ Xem thông báo nội bộ

+ Xem thông báo từ Sở Tư pháp

+ Thông báo danh sách hợp đồng mới

+ Truy cập nhanh chức năng Tìm kiếm thông tin

+ Truy cập nhanh chức năng Tạo hợp đồng

- Tìm kiếm thông tin ngăn chặn - giải tỏa

+ Tra cứu thông tin ngăn chặn - giải tỏa

+ Xem nhanh thông tin ngăn chặn - giải tỏa

+ Xuất kết quả tìm kiếm thông tin ngăn chặn - giải tỏa ra file Excel

+ Xuất kết quả tìm kiếm thông tin ngăn chặn - giải tỏa ra file CSV

+ Xuất kết quả tìm kiếm thông tin ngăn chặn - giải tỏa ra file Pdf

+ In kết quả tìm kiếm thông tin ngăn chặn - giải tỏa

- Tìm kiếm thông tin hợp đồng

+ Tra cứu hợp đồng

+ Xem nhanh hợp đồng

+ Xuất kết quả tìm kiếm hợp đồng  ra file Excel

+ Xuất kết quả tìm kiếm hợp đồng  ra file CSV

+ Xuất kết quả tìm kiếm hợp đồng  ra file Pdf

+ In kết quả tìm kiếm hợp đồng

- Thông tin cá nhân

+ Xem thông tin cá nhân

+ Cập nhật thông tin cá nhân

+ Upload ảnh đại diện

- Đổi mật khẩu

+ Cập nhật mật khẩu

- Quản lý thông báo

+ Thêm thông báo

+ Sửa thông báo

+ Xóa thông báo

+ Xem danh sách thông báo

+ Xem chi tiết thông báo

+ Tìm kiếm thông báo

+ Upload file đính kèm

- Nhật ký sử dụng

+ Tìm kiếm nhật ký sử dụng theo khoảng thời gian

+ Tìm kiếm nhật ký sử dụng theo tài khoản

+ Xem danh sách nhật ký sử dụng

+ Xem chi tiết nhật ký sử dụng

+ Xuất kết quả tìm kiếm nhật ký sử dụng ra file Excel

+ Xuất kết quả tìm kiếm nhật ký sử dụng ra file CSV

+ Xuất kết quả tìm kiếm nhật ký sử dụng ra file Pdf

+ In kết quả tìm kiếm nhật ký sử dụng

- Quản lý người dùng

+ Thêm mới Thông tin người dùng

+ Chỉnh sửa Thông tin người dùng

+ Xóa Thông tin người dùng

+ Xem danh sách người dùng

+ Tìm kiếm người dùng

+ Quản lý Nhóm người dùng

+ Thêm mới Nhóm người dùng

+ Chỉnh sửa Nhóm người dùng

+ Xóa Nhóm người dùng

+ Xem danh sách Nhóm người dùng

+ Tìm kiếm nhóm người dùng

- Phân quyền nhóm người dùng

+ Xem danh sách Nhóm quyền

+ Phân quyền nhóm người dùng

+ Tìm kiếm nhóm quyền

- Phân quyền người dùng

+ Xem danh sách quyền người dùng

+ Tìm kiếm quyền người dùng

+ Phân quyền người dùng

+ Tìm kiếm tài khoản phân quyền

- Danh mục đơn vị

+ Thêm mới Danh mục đơn vị

+ Chỉnh sửa Danh mục đơn vị

+ Xóa Danh mục đơn vị

+ Xem danh sách Đơn vị

+ Tìm kiếm danh sách Đơn vị

- Danh mục chức vụ

+ Thêm mới Danh mục chức vụ

+ Chỉnh sửa Danh mục chức vụ

+ Xóa Danh mục chức vụ

+ Xem danh sách chức vụ

+ Tìm kiếm danh sách chức vụ

- Danh mục nhóm quyền

+ Thêm mới Danh mục nhóm quyền

+ Chỉnh sửa Danh mục nhóm quyền

+ Xóa Danh mục nhóm quyền

+ Xem danh sách nhóm quyền

+ Tìm kiếm danh sách nhóm quyền

- Danh mục loại hợp đồng

+ Thêm mới Danh mục loại hợp đồng

+ Chỉnh sửa Danh mục loại hợp đồng

+ Xóa Danh mục loại hợp đồng

+ Xem danh sách loại hợp đồng

+ Tìm kiếm danh sách loại hợp đồng

- Danh mục sổ công chứng

+ Thêm mới Danh mục sổ công chứng

+ Chỉnh sửa Danh mục sổ công chứng

+ Xóa Danh mục sổ công chứng

+ Xem danh sách sổ công chứng

+ Tìm kiếm danh sách sổ công chứng

- Danh mục sổ chứng thực

+ Thêm mới Danh mục sổ công chứng

+ Chỉnh sửa Danh mục sổ công chứng

+ Xóa Danh mục sổ công chứng

+ Xem danh sách sổ công chứng

+ Tìm kiếm danh sách sổ công chứng

- Danh mục bên liên quan

+ Thêm mới Danh mục bên liên quan

+ Chỉnh sửa Danh mục bên liên quan

+ Xóa Danh mục bên liên quan

+ Xem danh sách bên liên quan

+ Tìm kiếm danh sách bên liên quan

- Quản lý hợp đồng công chứng

+ Thêm mới hợp đồng

+ Chỉnh sửa hợp đồng

+ Xóa hợp đồng

+ Xem chi tiết hợp đồng

+  Xuất danh sách hợp đồng ra file Excel

 + Xuất danh sách hợp đồng ra file CSV

+ Xuất danh sách hợp đồng ra file Pdf

+ In danh sách hợp đồng

- Tìm kiếm Hợp đồng công chứng

+ Tìm kiếm hợp đồng theo Người tạo

+ Tìm kiếm hợp đồng theo Người công chứng

+ Tìm kiếm hợp đồng theo Ngày thụ lý

+ Tìm kiếm hợp đồng theo Ngày công chứng

- Quản lý hồ sơ chứng thực

+ Thêm mới hồ sơ chứng thực

+ Chỉnh sửa hồ sơ chứng thực

+ Xóa hồ sơ chứng thực

+ Xem chi tiết hồ sơ chứng thực

- Tìm kiếm Danh sách hồ sơ chứng thực

+ Tìm kiếm hồ sơ chứng thực theo Loại chứng thực

+ Tìm kiếm hồ sơ chứng thực theo Người yêu cầu

+ Tìm kiếm hồ sơ chứng thực theo Số giấy tờ người yêu cầu

+ Tìm kiếm hồ sơ chứng thực theo Người chứng thực

+ Tìm kiếm hồ sơ chứng thực theo Ngày chứng thực

+ Xuất danh sách hồ sơ chứng thực ra file Excel

+ Xuất danh sách hồ sơ chứng thực ra file CSV

+ Xuất danh sách hồ sơ chứng thực ra file Pdf

+ In danh sách hồ sơ chứng thực

- Quản lý Thông tin ngăn chặn

+ Thêm mới Thông tin ngăn chặn

+ Chỉnh sửa Thông tin ngăn chặn

+ Xóa Thông tin ngăn chặn

+ Giải toả Thông tin ngăn chặn

+ Thêm mới thông tin ngăn chặn từng phần

+ Chỉnh sửa thông tin ngăn chặn từng phần

+ Xóa  thông tin ngăn chặn từng phần

+ Giải tỏa thông tin ngăn chặn từng phần

- Tìm kiếm Thông tin ngăn chặn

+ Tìm kiếm Thông tin ngăn chặn theo đơn vị phát hành

+ Tìm kiếm Thông tin ngăn chặn theo Ngày phát hành

+ Tìm kiếm Thông tin ngăn chặn theo Ngày nhận văn bản

+ Tìm kiếm Thông tin ngăn chặn theo Ngày nhập

- Tìm kiếm Thông tin giải tỏa

+ Tìm kiếm Thông tin giải tỏa theo đơn vị phát hành

+ Tìm kiếm Thông tin giải tỏa theo Ngày phát hành

+ Tìm kiếm Thông tin giải tỏa theo Ngày nhận văn bản

+ Tìm kiếm Thông tin giải tỏa theo Ngày nhập

- Thống kê Sổ công chứng

+ Tìm kiếm sổ công chứng theo loại sổ

+ Tìm kiếm công chứng theo tên sổ

+ Tìm kiếm công chứng theo năm

+ Xuất sổ công chứng ra file Excel

- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng

+ Xem Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng theo Ngày tháng

+ Tìm kiếm Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng theo Ngày tháng

+ Xuất báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng ra file Excel

- Báo cáo theo công chứng viên

+ Tìm kiếm số lượng hợp đồng theo công chứng viên

+ Tìm kiếm số lượng hợp đồng từ ngày đến ngày

+ Xem báo cáo số lượng hợp đồng theo công chứng viên

+ Xem báo cáo số lượng hợp đồng từ ngày đến ngày

+ Xuất báo cáo số lượng hợp đồng ra file Excel

- Kết quả chứng thực cấp xã

+ Xem kết quả chứng thực cấp xã

+ Tìm kiếm kết quả chứng thực cấp xã

+ Xuất kết quả chứng thực cấp xã ra file Excel

- Kết quả chứng thực cấp huyện

+ Xem kết quả chứng thực cấp huyện

+ Tìm kiếm kết quả chứng thực cấp huyện

+ Xuất kết quả chứng thực cấp huyện file Excel

- Tiện ích

+ Xem hướng dẫn tra cứu thông tin

+ Gửi thông tin phản hồi

- Chia sẽ, đồng bộ dữ liệu

+ Đồng bộ thông tin dữ liệu hồ sơ, hợp đồng giao dịch từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

+ Cung cấp các API chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống khác

2. Lợi ích

            - Phục vụ kịp thời công tác quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) công chứng, chứng thực tại địa phương, phù hợp với các quy định của nhà nước về quản lý xây dựng CSDL công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

            - Nâng cao năng lực quản lý chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác quản lý hành chính nhà nước.Tạo cơ sở dữ liệu đáp ứng được nhanh chóng nhu cầu thông tin về CSDL công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh, cung cấp cho các đơn vị liên quan các thông tin cần thiết, chính xác.

            - Giúp cải thiện công tác quản lý hồ sơ, hợp đồng giao dịch về công chứng, chứng thực trên môi trường mạng một cách khoa học, đảm bảo tương quan chặt chẽ giữa hồ sơ giao dịch điện tử và hồ sơ, hợp đồng giao dịch vật lý, bảo đảm an toàn bảo mật, an ninh thông tin, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý hồ sơ, hợp đồng giao dịch bằng các hình thức trước đây.

            - Đảm bảo cung cấp dữ liệu ngăn chặn để tránh tình trạng trùng lặp trong công tác công chứng. Cung cấp thông tin về CSDL công chứng, chứng thực và kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Sở Tư pháp đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng khách hàng sử dụng:

Sở Tư pháp, UBND Huyện/Thành phố, UBND Xã/Phường/Thị trấn, Các tổ chức hành nghề công chứng.

4. Giá cước thuê dịch vụ

Ghi chú:

- Phần mềm không tính thuế.

- Chi phí trên đã bao gồm: Chi phí hạ tầng lưu trữ dữ liệu; Chi phí cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm.

- Chi phí trên chưa bao gồm: Chi phí hạ tầng truyền dẫn của khách hàng; Tin nhắn SMSBrandname (nếu có).

4. Thông tin liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Kon Tum

Điện thoại: 02603.958789

Chăm sóc KH : 18001166
Sự cố ATTT : 02603 866000